Mesleki Sorumluluk Sigortası nedir?

Meslek mensuplarının , mesleki uygulamaları sırasında oluşacak hataları nedeniyle, tazminat ödemeleri gerektiğinde kullanılmak üzere sigorta şirketleri tarafından sigortalanmalarıdır.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarısında ise “sorumluluk” kısmı Madde 1’de şöyle tanımlanmaktadır. Madde:1-Bu Kanunun amacı, sağlık personelinin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici standart tıbbi uygulamayı yapmaması, mesleki bilgi ve beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zararlar ile ilgili sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile bu zararları önleyici ve sağlık hizmetlerini geliştirici mekanizmaları düzenlemektir.

“Sigorta” kısmı ise Madde 32, 33 ve 34’de; “tam sağlık çalışanları yasanın çıktığı tarihten itibaren zorunlu olarak sigortalanacaklardır” şeklinde belirtilmektedir. Ülkemizde hekimlerin hukuki sorumluluğunu belirleyen yasalar şöyle sayılabilir:

1982 Anayasası, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1519 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler, 6119 Sayılı Adli Tıp, 3153 Sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği yasası, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Hasta Hakları Yönetmeliği, Klinik Araştırmalar vb.

Görüldüğü gibi sorumlulukları ve yapılmadığında yapılacakları belirleyen sayılamayacak kadar çok yasa vardır ve bu nedenle yeni bir yasa gerekliliği yoktur.

Sorumluluk Sigortaları denilince aklımıza öncelikle, 30 Temmuz 2010 da zorunlu hale getirilen ” Doktor Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortaları” gelmektedir..Ancak Sorumluluk sigortaları sadece Hekimlere değil pek çok meslek gurubuna yapılabilmektedir.

Sorumluluk sigortalarını detaylı olarak incelemek gerekirse; Zorunlu sorumluluk sigortaları, Mesleki Sorumluluk Sigortaları ve Sorumluluk sigortaları olarak sınıflayabiliriz.

Sorumluluk Sigortaları

Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası

İşveren Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası

—–Mesleki Sorumluluk Sigortası

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.

Muhasebeci

Mali Müşavir

Yeminli Mali Müşavir

Mühendis

Mimar

Doktor

Avukat

Mesleki Sorumluluk Poliçesi hakkında bilgi almak ya da poliçe yaptırmak için özellikle Mesleki Sorumluluk Sigortalarında uzmanlaşmış bir kurum olan Altınşah Sigorta Aracılık Hizmetleri ile irtibata geçmeniz yeterli olacaktır.

—-Mühendislik Sigortası
A) ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI
Bu teminat ile Elektronik Cihazların önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten;

İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru ve hatası, dikkatsizliği ve sabotajından, Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, Hatalı dizayn ve malzemeden, Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar sebebi ile yapılan söndürme ve kurtarma çalışmalarından, Kavrulma, kararma, duman ve isten, Deprem hariç fırtına, sel , seylap yer kayması,toprak çökmesi gibi doğal afetlerden, Su ve rutubet etkisinden, ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, İstisna edilmeyen diğer hallerden, kaynaklanan maddi zarar ve ziyanın gerektirdiği tamirat masraflarını ve ikame bedellerini temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortası ile isteğe bağlı verilebilecek ek teminatlar ise; seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı yer dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarlanmaları, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarın gerektirdiği, uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma ücretleri, teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma masrafları, deprem teminatı, G.L.K.H.H.K.N.H.-TERÖR (Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü ve Niyetli Hareketler ve Terör), valf ve tüplerde meydana gelecek hasarlar’dır.

B) MAKİNA KIRILMASI SİGORTALARI

C) İNŞAAT BÜTÜN RİSKLER SİGORTASI (C.A.R.)

D) MONTAJ BÜTÜN RİSKLER SİGORTASI (E.A.R.)