Ziraat Sigortası

1. Dolu Sigortası :
Dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında meydana getirdiği eksilmeyi teminat altına alır.

Ana Teminat : Dolu

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat :

Yangın Yıldırım

Kalite kaybı (meyve ve sebzeler için)

Ek ürün teminatı

Sigorta Teminatı : Tarlada yetiştirilen ve aşağıda yazılanların dışında kalan bütün ekilmiş tarım ürünlerinde filizlenme ile, – Bağlarda tomurcukların uyanması ile, – Meyvelerde çiçeklenmenin son bulması ile, – Fideler ve fidanların tutması ve ile başlar. Sigortalı ürünlerin hasadının yapılması (biçilmesi, sökülmesi, toplanması ve koparılması) veya ürün veya ürünlerin tümünde tam hasar oluşması ile sona erer. Teminatın başlaması; teklif formunun müşteri / acente tarafından şirketimiz genel müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine fakslanması veya postalanması ile başlar.

2. Cam Sera Sigortası :

Dolunun seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarında meydana getirdiği eksilme teminat altına alınır.

Ana Teminat : Dolu

İsteğe Bağlı Olarak Verilen Ek Teminat : Fırtına Yangın, yıldırım, patlama, Deprem, yer kayması, yanardağ püskürmesi, Taşıt çarpması (Uçak, kara taşıtı), Kar ağırlığı ( Antalya için), Enkaz kaldırma teminatı.

Sigorta Başlangıcı : Sera Ön Bilgi Formu ve Üretim Planın şirketimize postalanması veya fakslanması ile başlar.

Sigorta süresi 1 yıldır.

Üretim planı eksiksiz olarak tam olarak doldurulmalıdır.

Seraların Sigortalanabilmesi için sigortalanırken içerisinde ürün olması gerekmektedir.

3.Kümes Hayvanları Sigortası

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almş tesislerde yetiştirilen Kümes hayvanları için;

Genel şartlarda yazılı istisnalar dşında kalan ,her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,

Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler,

Yangın veya inflak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kestirme riskleri sigorta kapsamındadır.

4.Bitkisel Ürün Sigortaları

05.01.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre; Bitkisel Ürünler için, dolu ana sigortası ile birlikte yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde; ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don riski teminatı ; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

5.Hayvan Hayat Sigortası

Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

Genel5.Hayvan Hayat Sigortası şartlarda yazılı istisnalar dşında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,

Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,

Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.